วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523088534-PDFsplited(13).pdf

   หน้าที่ 107

เชอร์รี่ เกียรติพนมแพ

CAS598

ชื่อผู้วิจัย   เชอร์รี่ เกียรติพนมแพ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์
มีความเป็นไปได้ แต่ควรจะพิจาณาถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อรายได้ของกิจการลดลงหรือคืนทุนช้ากว่าที่ประมาณการไว้ กลยุทธ์ด้านการตลาด ควรมีการกำหนดแบ่งส่วนตลาดและกลุ่มตลาดป้าหมายที่ชัดเจน กลยุทธ์ด้านเทคนิค ควรเลือกทำเลที่เหมาะสม อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพิ่มการบริการนอกสถานที่ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด กลยุทธ์ด้านการจัดการ ควรจัดให้มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอและมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน มีการจูงใจพนักงานด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการตามกฎหมาย และกลยุทธ์ด้านการเงิน ควรมีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคตและความสามารถคืนทุนได้ เพราะการขยายสาขาต้องใช้เงินลงทุนซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สูงมาก โดยศูนย์บริการยางรถยนต์ ใช้เงินลงทุน 7,275,300.00 บาท โดยมีระยะคืนทุน 5 ปี 6 เดือน 25 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,018,242.38 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับ ร้อยละ 4.43
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this study was to find the strategies of sale performance by opening new branch in Khon San district, Chaiyaphom Province. The strategies consisted of marketing, management, technical and financial management by collecting data from 400 users of personal car up to 7 seats and personal pickup truck.
The results: The results indicatesd that the opening new branch is possibility, and finds that the company needs to define share of market and target group obviously for marketing strategy. Moreover, the result in technical finds that appropriate location, near city area or on-site service, for management strategy finds that adequate staffs, professional skill and welfare incentive are the keys for bussiness, and the last finding; financial management indicates that income - expenditure forecasting and payback period are important for firm. These financial finding confirm that the opening new branch of tires business cost 7,275,300 Baht. And payback period in 5.5 years, Net Present Value for the firm is 1,018,242.38 Baht and Internal Rate of Return is 4.43%
The objective of this study was to find the strategies of sale performance by opening new branch in Khon San district, Chaiyaphom Province. The strategies consisted of marketing, management, technical and financial management by collecting data from 400 users of personal car up to 7 seats and personal pickup truck. The results: The results indicatesd that the opening new branch is possibility, and finds that the company needs to define share of market and target group obviously for marketing strategy. Moreover, the result in technical finds that appropriate location, near city area or on-site service, for management strategy finds that adequate staffs, professional skill and welfare incentive are the keys for bussiness, and the last finding; financial management indicates that income - expenditure forecasting and payback period are important for firm. These financial finding confirm that the opening new branch of tires business cost 7,275,300 Baht. And payback period in 5.5 years, Net Present Value for the firm is 1,018,242.38 Baht and Internal Rate of Return is 4.43%
Keyword Keywords : Tire Service Center / Strategies / Distribution Channels