วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542863441-14ED055T.pdf

   หน้าที่ 164

สุชาดา ลดาวัลย์

CAS685

ชื่อผู้วิจัย   สุชาดา ลดาวัลย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธีรภัทร โคตรบรรเทา2 วานิช ประเสริฐพร3 รุ่งรัตน์ ธรรมทอง4 ถวิล ลดาวัลย์5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครู ของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา การปฏิบัติหน้าที่ครูของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครูของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ สังกัดโรงเรียน และประสบการณ์การสอนและ 3) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4/2560 เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 123 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่และมอร์แกน แล้วทำการสุ่มอย่างง่ายจากประชากรที่เป็นนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่ข้อคำถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67–1.0 และค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s α – Coefficient) เท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test และค่า F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. โดยภาพรวม สภาพปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครูของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนพบว่า อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครูเป็นรายด้านต่างก็อยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน เมื่อเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ คือ ปัญหาด้านการเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน ด้านเป็นครูผู้สอน และด้านส่งเสริมการเรียนการสอน
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครูของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู พบว่า ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครูทั้งภาพรวมและจำแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านเป็นครูผู้สอน ด้านส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านการเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มีปัญหาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจำแนกตามเพศ สังกัดโรงเรียน และประสบการณ์การสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ก็แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
3. การวิจัยในครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาไว้ทั้ง 3 ด้านด้วย แล้วเห็นสมควรที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนับสนุน และตัวครูผู้สอนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครูที่เกิดขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were : 1) to study the teaching problems in schools of the Graduate Diploma Certification Students, 2) to compare student’s teaching problems whose sex, original affiliation, and teaching experiences were different, and 3) to collect guidelines of solving teaching problems in schools of graduate diploma students year B.E. 2560. The samples of this study were 123 students derived from Krejcie and Morgan followed by simple random sampling from the population of 180 grad diploma students. A 5-level rating scale questionnaires with the IOC between .67-1.0, and a Cronback’s α-Coeffiecient of .91 were used to collect the data. Statistics used were percentage (%), mean (x ̅), standard deviation (S.D.), t-test (independent) and F-test (One-way ANOVA). Descriptive analysis were also used for guidelines of solving the teaching problems.
The major findings were :
1. As a whole, the teaching problems of the Graduate Diploma Certification Students were rated at “less” level. When the problems were analysed seperatedly, they were also rated at “less” level-ranking from high to low were administrative problems, student themselves students as teachers, and supportive personnel, problems.
2. When comparisons of the teaching problems were taken into consideration, it was found that, as a wholes, their teaching problems were not statistically different. When the teaching problems regarding student themselves, supportive personnel, and administrative problems were analysed separately. Significant differences were not found regardless of sex, original affiliations, nor teaching experiences.
3. Guidelines in solving teaching problems were also collected. It was therefor suggested that all who were concerned, i.e., administrative staffs, supportive personnels, as well as students themselves as teachers cooperatively work to solve the problems.
The purposes of this research were : 1) to study the teaching problems in schools of the Graduate Diploma Certification Students, 2) to compare student’s teaching problems whose sex, original affiliation, and teaching experiences were different, and 3) to collect guidelines of solving teaching problems in schools of graduate diploma students year B.E. 2560. The samples of this study were 123 students derived from Krejcie and Morgan followed by simple random sampling from the population of 180 grad diploma students. A 5-level rating scale questionnaires with the IOC between .67-1.0, and a Cronback’s α-Coeffiecient of .91 were used to collect the data. Statistics used were percentage (%), mean (x ̅), standard deviation (S.D.), t-test (independent) and F-test (One-way ANOVA). Descriptive analysis were also used for guidelines of solving the teaching problems. The major findings were : 1. As a whole, the teaching problems of the Graduate Diploma Certification Students were rated at “less” level. When the problems were analysed seperatedly, they were also rated at “less” level-ranking from high to low were administrative problems, student themselves students as teachers, and supportive personnel, problems. 2. When comparisons of the teaching problems were taken into consideration, it was found that, as a wholes, their teaching problems were not statistically different. When the teaching problems regarding student themselves, supportive personnel, and administrative problems were analysed separately. Significant differences were not found regardless of sex, original affiliations, nor teaching experiences. 3. Guidelines in solving teaching problems were also collected. It was therefor suggested that all who were concerned, i.e., administrative staffs, supportive personnels, as well as students themselves as teachers cooperatively work to solve the problems.
Keyword Teachers’ Teaching Problems, Guidelines in Solving Teacher’ Teaching Problems, Graduate Diploma Certification in Teaching.