วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1567065333-9.1.1.pdf

   หน้าที่ 1

Pipat Durongdumrongchai

CAS772

ชื่อผู้วิจัย   Pipat Durongdumrongchai
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Winai Khamtawee2 Thawan Kuntothom3 Kittisak Deeya4 Nitikom Ariyapim5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความนี้ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้วิธีฝูงผึ้ง (BA) เพื่อออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกพีไอดีให้มีความเหมาะสม และมีความคงทน สำหรับการควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติของระบบไฟฟ้ากำลัง (AGC) แบบโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่มีตัวเก็บสะสมพลังงานแม่เหล็กโดยใช้ตัวนำยิ่งยวด (SMES) วิธีฝูงผึ้งจะช่วยปรับค่าตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกพีไอดี เพื่อควบคุมความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลังให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ภายใต้สภาวะที่โหลดมีการเปลี่ยนแปลง ผลจากการจำลองแบบชี้ให้เห็นว่าตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกพีไอดีที่ได้เสนอนี้ ช่วยให้ระบบไฟฟ้ากำลังที่มี SMES ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังความร้อน มีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีด้านการตอบสนองพลวัต ในค่าช่วงเวลาเข้าที่ ค่าการพุ่งเกิน และค่าผิดพลาดสมบูรณ์อินทิกรัล (IAE) ดังนั้น จึงส่งผลให้ระบบไฟฟ้ากำลังมีการส่งจ่ายและจำหน่ายกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This article presents an application of bee algorithm (BA) to adjust robust and Optimal Fuzzy Logic-proportional-integral-derivative (FLPID) controllers for automatic generation control (AGC) of two areas interconnected hydro-thermal system combining superconducting magnetic energy storage (SMES) units. BA is nominated to simultaneously tune FLPID controllers to minimize frequency deviations of the power system against load disturbances. Generally, Membership Functions (MF) and Control Rules (CR) of the Fuzzy Logic Controller (FLC) were obtained by trial and error methods of creators. Simulation results indicate that the proposed FLPID controllers with SMES units in both areas perform tremendously better than other that no SMES unit and SMES unit in either thermal or hydro area in settling time, overshoot and integral absolute error (IAE). Accordingly, FLPID controllers will result to power system having stability in power transmission and distribution.
This article presents an application of bee algorithm (BA) to adjust robust and Optimal Fuzzy Logic-proportional-integral-derivative (FLPID) controllers for automatic generation control (AGC) of two areas interconnected hydro-thermal system combining superconducting magnetic energy storage (SMES) units. BA is nominated to simultaneously tune FLPID controllers to minimize frequency deviations of the power system against load disturbances. Generally, Membership Functions (MF) and Control Rules (CR) of the Fuzzy Logic Controller (FLC) were obtained by trial and error methods of creators. Simulation results indicate that the proposed FLPID controllers with SMES units in both areas perform tremendously better than other that no SMES unit and SMES unit in either thermal or hydro area in settling time, overshoot and integral absolute error (IAE). Accordingly, FLPID controllers will result to power system having stability in power transmission and distribution.
Keyword -