วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1596600068-3-3.jr04(2.2563)T.pdf

   หน้าที่ 19

นพเก้า ณ พัทลุง

CAS930

ชื่อผู้วิจัย   นพเก้า ณ พัทลุง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติแก่ผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว มีกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนาเจตคติต่อการอ่าน ขั้นที่ 2 การเรียนรู้เนื้อหา
ขั้นที่ 3 การนำเสนอผลงาน ขั้นที่ 4 การประเมิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย จากโรงเรียนสอนภาษาไทย
วัดเทพชุมนุม (นาขา) จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม จำนวน 8 แผน
แบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย จำนวน 30 ข้อ แบบวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย จำนวน 15 ข้อ
และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ การวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Wilcoxon Signed Ranks Test และผลการวิจัยพบว่า
การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเ
พื่อการสื่อสารในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ความพึงพอใจของผู้เรียนชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทยหลังการเรียนด้วยกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ อยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to study the use of instructional model based on CLT in teaching Thai
reading comprehension to foreigners with Malaysian Siamese Students. The instructional model consisted
of 4 activity stages: 1) attitude enhancement 2) learning content 3) presentation and 4) evaluation. The
instruments were 1) 8 lesson plans 2) 30 items of reading comprehension test 3) 15 items of attitude scale
on Thai reading and 4) 15 items of questionnaire on satisfaction. This research used one group pretest and
post test design. The samples were 20 Malaysian Siamese students from Thai Language School at
Thepchumnum (Naka) Temple. Mean, standard deviation and Wilcoxon signed ranks test were used in this
research. The findings revealed that Malaysian Siamese students’ reading comprehension and attitude on
Thai reading was significantly higher at the level of .01 after learning through the instructional model and
the students’ satisfaction was significantly at the high level of .01 after learning through the model.
This research aimed to study the use of instructional model based on CLT in teaching Thai reading comprehension to foreigners with Malaysian Siamese Students. The instructional model consisted of 4 activity stages: 1) attitude enhancement 2) learning content 3) presentation and 4) evaluation. The instruments were 1) 8 lesson plans 2) 30 items of reading comprehension test 3) 15 items of attitude scale on Thai reading and 4) 15 items of questionnaire on satisfaction. This research used one group pretest and post test design. The samples were 20 Malaysian Siamese students from Thai Language School at Thepchumnum (Naka) Temple. Mean, standard deviation and Wilcoxon signed ranks test were used in this research. The findings revealed that Malaysian Siamese students’ reading comprehension and attitude on Thai reading was significantly higher at the level of .01 after learning through the instructional model and the students’ satisfaction was significantly at the high level of .01 after learning through the model.
Keyword Keywords: Instructional model, Communicative language teaching, Reading comprehension