วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523087015-PDFsplited(7).pdf

   หน้าที่ 55       อ่าน 295 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1635 ครั้ง

เสกสรรค์ สนวา

CAS592

ชื่อผู้วิจัย   เสกสรรค์ สนวา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อภิชาติ ใจอารีย์2 ระวี สัจจโสภณ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็นพลเมือง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นและคุณลักษณะของมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย จากการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนามนุษย์ในชุมชน พบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบชุมชนมี 2 แนวทาง กล่าวคือ การพัฒนามนุษย์ด้านการศึกษา และ การใช้วัฒนธรรมชุมชน
ส่วนคุณลักษณะที่ดีภายใต้รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ “ความเป็นพลเมือง” ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญลักษณะสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่งคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สองคือ การมีความรับผิดชอบ ประการที่สามคือ การยึดหลักกฎหมาย ประการที่สี่คือ การเคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อื่น ประการที่ห้าคือ หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ประการที่หกคือ หลักการกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และประการสุดท้ายคือ หลักความเสียสละ ซึ่งหลัก 7 ประการนี้ถือเป็นเป้าหมายของการพัฒนามนุษย์ในชุมชนให้มีคุณลักษณะที่ดีภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Abstract
The purpose of this article is to offer human development approaches in the communities and human characteristics under a form of democratic community. Based on the synthesis of human development approaches in the community, there are two approaches to human resources development: First, human development in education Second, using community culture.
The good feature of democratic governance is "Citizenship," which consists of seven key elements: (1) Public participation (2) Responsibility (3) Legal adherence (4) Respect for self-right and the rights of others (5) Equality and Equally (6) Dare to think and decision, and (7) Principles of Sacrifice. The seven key elements are goal of human development in the community which has positive character traits under the democratic system.
Abstract The purpose of this article is to offer human development approaches in the communities and human characteristics under a form of democratic community. Based on the synthesis of human development approaches in the community, there are two approaches to human resources development: First, human development in education Second, using community culture. The good feature of democratic governance is "Citizenship," which consists of seven key elements: (1) Public participation (2) Responsibility (3) Legal adherence (4) Respect for self-right and the rights of others (5) Equality and Equally (6) Dare to think and decision, and (7) Principles of Sacrifice. The seven key elements are goal of human development in the community which has positive character traits under the democratic system.
Keyword Keywords: Human development, human characteristics, citizenship.