วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1644054400-18.pdf

   หน้าที่ 176

นพดล มั่งมี

CAS1155

ชื่อผู้วิจัย   นพดล มั่งมี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อดิศรา แย้มโกสุม2, ปรมินทร์ นวลอินทร์3, สวิตา อ่อนละออ4, ศิริพร น้อยวงศ์5, ทรรศิกา จารุกำจร6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์การตลาดบริการของ TrueMove H ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -