วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พิสิฐ เทพไกรวัล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637899092-2-ED02810-22.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พิสิฐ เทพไกรวัล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -