วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     807918184.pdf

   หน้าที่ 1

ดวงฤดี อู๋

CAS1253

ชื่อผู้วิจัย   ดวงฤดี อู๋
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุมินทร เบ้าธรรม2, จิราภา ชาลาธราวัฒน์3, ฉัตรฑริกา ศรีโคตร4, สุมินตรา มหาวัฒนานันท์5, สายสวรรค์ สุวรรณรงค์6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEVEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE OF MAI LISTED COMPANIES
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 154 บริษัท โดยใช้กระดาษทำการเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 วัดระดับการเปิดเผยข้อมูลเลือกใช้ค่าดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure index) อยู่ในรูปอัตราส่วนของคะแนนรวมที่แต่ละบริษัทได้รับจริงกับคะแนนรวมสูงสุดที่คาดว่าจะได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ จากการศึกษาพบว่า มีจำนวน 114 บริษัท ที่มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับสูง จำนวน 21 บริษัท ที่มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง และจำนวน 19 บริษัท ที่มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับต่ำ โดยมีจำนวน 12 บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับต่ำ อยู่ในกลุ่มบริการ ส่วนประเด็นที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากทีสุดคือการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองลงมา คือ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน เมื่อจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วพบว่า กลุ่มที่มีระดับการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุดคือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ของนักลงทุนในอนาคต
คำสำคัญ ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research had the objective to study the level of corporate social responsibility disclosure of 154 listed companies. A working paper was used as a tool to collect company information from the 2019 annual reports. To measure the level of disclosure, the disclosure index was defined as the ratio of the total score that each company actually received to the highest total score expected. The data were analyzed using descriptive statistics such as frequency and percentage values. The study found that 114 companies with a high level of disclosure, 21 with moderate disclosure, and 19 with a low level of disclosure. Of those with low disclosure 12 were from in-service group. The most disclosed issues were good corporate governance, followed by fair labor practices and respect for human rights. When classified by industry group, it was found that the group with the highest exposure level was the agriculture and food industry, followed by industrial products and technology groups. Information derived from this research was beneficial for future investors when deciding to invest in mai listed companies.
This research had the objective to study the level of corporate social responsibility disclosure of 154 listed companies. A working paper was used as a tool to collect company information from the 2019 annual reports. To measure the level of disclosure, the disclosure index was defined as the ratio of the total score that each company actually received to the highest total score expected. The data were analyzed using descriptive statistics such as frequency and percentage values. The study found that 114 companies with a high level of disclosure, 21 with moderate disclosure, and 19 with a low level of disclosure. Of those with low disclosure 12 were from in-service group. The most disclosed issues were good corporate governance, followed by fair labor practices and respect for human rights. When classified by industry group, it was found that the group with the highest exposure level was the agriculture and food industry, followed by industrial products and technology groups. Information derived from this research was beneficial for future investors when deciding to invest in mai listed companies.
Keyword level of corporate social responsibility disclosure, mai listed companies