วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1744338012.pdf

   หน้าที่ 20

ปวีณา เอี่ยมน้อย

CAS1255

ชื่อผู้วิจัย   ปวีณา เอี่ยมน้อย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ทัศนีย์ บุญเติม2, สุวิทย์ อุปสัย3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมอง เชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECTS OF THE STEM EDUCATION WITH EXECUTIVE FUNCTION TRAINING ON 8TH GRADE STUDENTS€
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ การคิดเชิงอภิมาน (metacognition) ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกการทำหน้าที่ของสมองเชิงบริหาร กับนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 2 ห้องเรียนจาก 5 โรงเรียน ในโรงเรียนกลุ่มเมือง 2 จังหวัดหนองคาย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวน 18 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมองเชิงบริหาร และ
กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำนวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 3) แบบวัดความสามารถด้านการคิดเชิง
อภิมาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการคิดเชิงอภิมาน สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมองเชิงบริหารสามารถส่งเสริมนักเรียนในด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมานได้
คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา, ความสามารถการทำหน้าที่ของสมองเชิงบริหาร, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา, การคิดเชิงอภิมาน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to compare problem-solving thinking ability, science achievement, and metacognition between students receiving STEM+EF approach (experimental group) and students receiving traditional teaching method (control group). The samples were 2 classrooms from 5 schools in Muang 2. The experimental group consisted of 18 students while the control group consisted of 20 students. The research instruments were 1) science achievement test 2) the problem-solving ability test and 3) the metacognitive awareness inventory. The data were analyzed by mean, standard deviation and multivariate analysis of variance (MANOVA). The results indicated that the experimental group had statistically higher mean score on problem-solving thinking ability, science achievement and metacognition, than the control group. We concluded that the STEM+EF learning approach could enhance problem-solving thinking ability, science achievement and metacognition of these students.
The objectives of this research were to compare problem-solving thinking ability, science achievement, and metacognition between students receiving STEM+EF approach (experimental group) and students receiving traditional teaching method (control group). The samples were 2 classrooms from 5 schools in Muang 2. The experimental group consisted of 18 students while the control group consisted of 20 students. The research instruments were 1) science achievement test 2) the problem-solving ability test and 3) the metacognitive awareness inventory. The data were analyzed by mean, standard deviation and multivariate analysis of variance (MANOVA). The results indicated that the experimental group had statistically higher mean score on problem-solving thinking ability, science achievement and metacognition, than the control group. We concluded that the STEM+EF learning approach could enhance problem-solving thinking ability, science achievement and metacognition of these students.
Keyword STEM Education, Executive Function, science achievement, Problem Solving, Metacognition


วารสารอื่นๆ

ปวีณา เอี่ยมน้อย

3 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ปวีณา เอี่ยมน้อย
CAS1128
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมองเชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
0
ปวีณา เอี่ยมน้อย
CAS1128
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมองเชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
0
ปวีณา เอี่ยมน้อย
CAS1255
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมอง เชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
20