วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     46882860.pdf

   หน้าที่ 174       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์

CAS1609

ชื่อผู้วิจัย   กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร2, โยธิน สารพล3, ปรมินทร์ นวลอินทร์4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE NEEDS OF STUDENTS AND TEACHERS IN IMPROVING THE GENERAL EDUCATION CURRICULUM OF THE COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS GRADUATE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์; การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword The needs of students and teachers; Improving the general education curriculum


วารสารอื่นๆ

กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์

4 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1177
ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการให้ความเชื่อมั่นของทีม E-PLC และคุณภาพของผลลัพธ์ทางการศึกษาในสถานศึกษา
86
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1310
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
80
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1556
ปัจจัยความพร้อมในการเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
128
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1609
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
174