...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 21 คน

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS772
Pipat Durongdumrongchai Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
1
CAS773
เต็มดวง ทบศรี การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
CAS774
ชนิดา เตชะปัน การเสริมสร้างพลังอานาจในการดาเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
17
CAS775
วิชญาพร พรมสุริย์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ต่อความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25
CAS776
พริมสุจี อมตธงไชย การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
33
CAS777
Hmoon Thet Chial 44 Factors Affecting Job Satisfaction of Licensed Tourist Guides in Myanmar
40
CAS778
สัญญา เนียมเปรม การจัดทาบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร บ้านดอนบม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
48
CAS779
ศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
57
CAS780
เสาวลักษณ์ แย้มตรี การปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
64
CAS781
กฤษณะ เชิงยุทธ์ ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
72
CAS782
ดัง ถิ เวิ่น อาน การบริหารเวลาในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
79
CAS783
ยงยุทธ สุพรมพิทักษ์ รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบตารวจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
86
CAS784
สมบัติ แช่มชื่น ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
93
CAS785
พิสิฐ เทพไกรวัล การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
103
CAS786
เถลิงเกียรติ พิพัฒนภูมิพร ประสิทธิผลจากการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายของโรงเรียนบ้านม่วงหวาน อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น
109
CAS787
นัฐวรรณ มะลิโค การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
118
CAS788
พิสิฐ เทพไกรวัล ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
128
CAS790
กนกอร บุญมี คุณภาพการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
142
CAS791
จรรยพร ล้นเหลือ 163 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เรื่องการทางานของ สมอง วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสาหรับเด็กปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม
147
CAS792
Sonjai Chaiburuang 173 Confused Words in English: Words That Sound or Look Almost the Same
156
CAS806
กุหลาบ ปุริสาร ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ของ “คุณหมอแมกไซไซ”
136