...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 40 คน

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS841
ธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ การรักษาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน กรณีศึกษา บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต จังหวัดขอนแก่น
1
CAS842
สุมินทร์ นลวชัย การสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนเส้นทางการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียน บนเว็บไซต์ www.stationerymine.com
8
CAS843
อัฏพล ทองใบศรี ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิค ต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย
15
CAS844
พิชัย สารภักดิ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
24
CAS845
ปาริชาติ มหาบุญ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กรณีศึกษา : ค่ายศรีหราชเดโชไชยจังหวัดขอนแก่น
37
CAS846
รุ่งโรจน์ พรขุนทด กีฬากับการพัฒนาเมือง
44
CAS847
วิรัช เจริญเชื้อ การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
52
CAS848
พจณิชา ฤกษ์สมุทร การจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย
58
CAS849
วีระยุทธ โพธิ์ศรี สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
68
CAS850
เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีดิ์ การพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
76
CAS851
ชัยทัต เจริญชัยเปรมปรีดิ์ การดำเนินงานจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่นกรณีศึกษา: โรงเรียนมีสุข
83
CAS852
หทัยนิต คำโฮง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ: กรณีศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
92
CAS853
Songlei Yuan อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
101
CAS854
ศักดา สวาทะนันทน์ ทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110
CAS855
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์ การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
117
CAS856
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
CAS857
แสงเดือน คงนาวัง การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย
133
CAS858
อำนาจ ชนะวงศ์ ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส: แบบอย่างของผู้นำที่อ่อนน้อมต่อชนทุกชั้น
140
CAS859
นงค์นุช ไพบูลย์ การวิจัยเพื่อพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
143
CAS860
ไชยยงค์ สืบสารคาม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
149
CAS861
ปิยะพล ทรงอาจ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาสำหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
161
CAS862
ไชยวัฒน์ จวงทอง ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อชุมชน
173
CAS863
ปิยภัค มหาโพธิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
178
CAS864
กิตติพงค์ อาจหาญ การจำลองการปรับค่าระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
187
CAS865
ธัญญ์ญาณัช บุญอร่าม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
196
CAS866
กุลนันท์ พลเวียง ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
203
CAS867
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
CAS868
ญาราภรณ์ พรมวัง ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองผ่านทางสังคมเครือข่ายออนไลน์ต่อโรคอ้วนในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
224
CAS869
กัลยา แสงฉวี ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT29 Cells) ของสาร Candidone
230
CAS870
มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร ฤทธิ์ของสาร 7-Methoxyheptaphylline ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์
239
CAS871
กษม ชนะวงศ์ การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
247
CAS872
เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
253
CAS873
Sumintorn Baotham The disclosure of the risk types of financial instruments according to the requirements of Thai Accounting Standard no.107 (Revised 2016) of Thai listed companies
263
CAS874
Chitapong Wechtaisong The Study of Teaching and Learning Process by Using Blended Learning Method in Engineering Classroom
268
CAS875
Wilfred C. Bagsao Early LanguagE Literacy And Numeracy (ELLN) in The Division of Benguet
276
CAS876
Aniwat Kaewjomnong The Expectation in Making Decision of Selecting to Further Study at Graduate Level in Master of Business Administration Program in Songkhla Province
282
CAS877
Kularb Purisarn The Phenomenon on the 23rd Dhamma Discipline Seminar Project at Wat Phrathart Nong Sam Mun, Chaiyaphoom province, Thailand
287
CAS878
Chaleomkiet Yenphech The Worldwide Use of Language Learning Strategies: A Case Study of ESL Students in Buriram, Thailand
297
CAS879
Megumi Minamikawa Current Status and Issues of Residential Care Institutions in Cambodia
306
CAS880
Laureano Alexis R. Mariñas A Pragmatic Approach in Analyzing Information and Communication Technology-Based Policing and Community Involvement in Crime Prevention and Solution
314