...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563

จำนวนทั้งหมด 21 คน

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS1012
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
16
CAS1011
ชัยวิชิต ดวนใหญ่ การประเมินความเสี่ยงเชิงกึ่งปริมาณสำหรับงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
1
CAS1013
พิสิฐ เทพไกรวัล ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย
24
CAS1014
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
29
CAS1015
ณิชาภัทร ฤทธิ์ละคร การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
37
CAS1016
JIARUI WU การใช้กลยุทธ์การจำเพื่อพัฒนาความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
44
CAS1017
ปิยะพล ทรงอาจ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
58
CAS1019
ศศิธร เอี่ยมทองคำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ร่วมกับการจำคำศัพท์เทคนิคนีมโมนิคส์ (Mnemonics) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลและงานฉลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
75
CAS1020
พัณนิดา ชูสาย ผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบทำให้ (Passive stretching) ต่อองศาการเคลื่อนไหว ของข้อไหล่ในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่มีภาวะสมองพิการ
84
CAS1021
กุหลาบ ปุริสาร การพัฒนารูปแบบวิธีสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ของครูผู้สอน ตามโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
92
CAS1022
ลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์ ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
110
CAS1023
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
CAS1024
พิเชษฎ์ จุลรอด การใช้โมเดลการทำนายข่าวปลอมจากสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
121
CAS1025
กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์ อุปลักษณ์มโนทัศน์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย : การศึกษาเชิงอรรถศาสตร์ปริชานในข่าวหนังสือพิมพ์
129
CAS1026
Isagani A. Paddit Job Satisfaction of Hospitality Managers of the Department of Tourism Accredited Hotels in Baguio City Philippines
136
CAS1027
Sarawadee Na Nongkhai Bolstering Students’ English Skills through a Training Course
154
CAS1028
Thatsanee Phonsawaengkham Using Video Clips to Improve English Listening and Speaking Abilities of Prathomsuksa 6 Students
160
CAS1029
Rachel B. Basalong Alternative Teaching and Learning Delivery Modes in The Schools Division of Benguet, Philippines: A Descriptive Study
171
CAS1030
Leny Estacio A Study on Resilience: a Positive Response to Risk and Adversity among High School Students
187
CAS1031
Chulaporn Sota Self Efficacy Application for Traffic Accident Prevention among Senior People Drivers in Municipality, Khon Kaen, Thailand
203
CAS1032
Nawamin Prachanant1 Listening Strategies Employed in Comprehending the Academic English Lectures of Business English Major Students
213