วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2561

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (20 บทความ)
ไฟล์
หน้า
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
ดร.กุหลาบ ปุริสาร -
1
การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รุจิรา พลแพงขวา สจี กุลธวัชวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร
10
บทเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
18
การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
ดร.แก้วตา ผิวพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์3
27
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 304 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    50   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    7   บทความ
3    สาขาปรัชญา   8   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   6  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    23   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    34   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    25   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    13   บทความ
9    สาขาการศึกษา   138   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)