วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2562

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (21 บทความ)
ไฟล์
หน้า
Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
Pipat Durongdumrongchai Winai Khamtawee2 Thawan Kuntothom3 Kittisak Deeya4 Nitikom Ariyapim5
1
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เต็มดวง ทบศรี ธัญญธร ศรีวิเชียร
10
การเสริมสร้างพลังอานาจในการดาเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชนิดา เตชะปัน สิวลี รัตนปัญญา2 สามารถ ใจเตี้ย3
17
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ต่อความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิชญาพร พรมสุริย์ ชาติชาย ม่วงปฐม2 จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต3
25
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 407 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    70   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    11   บทความ
3    สาขาปรัชญา   8   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   7  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    33   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    39   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    30   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    13   บทความ
9    สาขาการศึกษา   196   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)