วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

ปี พ.ศ. 2560

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (20 บทความ)
ไฟล์
หน้า
กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ : มุมมองเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร อานันทศิริเกียรติ -
1
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์นฤมล สินสุพรรณ ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล2, พงศกร ทวันเวช3 โศภิษฐ์ นามขำ4, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร5 กัลยา ปังประเสริฐ6, อภิญญา บ้านกลาง7 เบ็ญจมาภรณ์ เวชการ8
6
มุมมองด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
พระวุฒิพงษ์ เพียรภูเขา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท2
11
วัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
อุมาพร ภูศรีโสม -
21
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 278 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    47   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    6   บทความ
3    สาขาปรัชญา   8   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   5  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    19   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    28   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    25   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    12   บทความ
9    สาขาการศึกษา   128   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)