วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน

ปี พ.ศ. 2563

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES (22 บทความ)
ไฟล์
หน้า
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กุหลาบ ปุริสาร นิกัญชลา ล้นเหลือ2 วิเชียร ชิวพิมาย3
1
กระบวนทัศน์ใหม่ของการกำกับดูแลการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พงษ์มนัส ดีอด เพ็ญณี แนรอท2 กิตติบดี ใยพูล3 ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์4
9
ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศของผู้บริหารทางการศึกษาในยุค New Normal
กุหลาบ ปุริสาร วิเชียร ชิวพิมาย2
17
Enhancing Reading Comprehension of Thai EFL Undergraduates Using Reading Strategy Instructional Model
Nawaphorn Wannathong Uthaivan Danvivath2
23
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 550 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    95   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    14   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   15  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    40   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    42   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    44   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    16   บทความ
9    สาขาการศึกษา   274   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)