วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายชื่อสมาชิก วารสาร

สมาชิก ชื่อ - สกุล หัวข้อวารสาร
วันที่ลงทะเบียน
CAS607 จิตรลัดดา แสนตา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2018-03-19
CAS606 Pipat Durongdumrongchai Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
2018-03-12
นวพร วรรณทอง
CAS604 Sonjai Chaibunruang Factors Related to the Development of the Twenty-First Century’s Foreign Language Learning Potentialities of Elementary School students in Phon District, Khon Kaen Province
2018-04-07
CAS603 วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ กลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตภาคเหนือ
2018-04-07
CAS602 อุดม นวน แนวทางพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ 25: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
2018-04-07
CAS601 ภัทรวดี สุวรรณดี การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2018-04-07
CAS600 อาบจิตร กอมาตย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
2018-04-07
CAS599 สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์ ประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการธุรกิจชยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
2018-04-07
CAS598 เชอร์รี่ เกียรติพนมแพ กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
2018-04-07
CAS597 จินณพัษ ปทุมพร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในการใช้บริการกิจกรรม เพื่อสุขภาพในหัวหิน ประเทศไทย
2018-04-07
CAS596 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ โสภา การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
2018-04-07
CAS595 กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Omni Channel Marketing กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก
2018-04-07
CAS594 เสาวลักษณ์ แย้มตรี ผลของหลักสูตรแฝงที่มีต่อคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
2018-04-07
CAS593 สจี กุลธวัชวงศ์ พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาล ในจังหวัดอุดรธานี
2018-04-07
CAS592 เสกสรรค์ สนวา การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็นพลเมือง
2018-04-07
CAS591 ลัลน์ลลิน ศรีทองอร่าม การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนปรับฐานคิดเชิงบวก เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
2018-04-07
CAS590 ธมตญา นาเมืองรักษ์ แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2018-04-07
CAS589 อุมาพร ภูศรีโสม วัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
2018-04-07
CAS588 พระวุฒิพงษ์ เพียรภูเขา มุมมองด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
2018-04-07
CAS587 รองศาสตราจารย์นฤมล สินสุพรรณ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2018-04-07
CAS586 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร อานันทศิริเกียรติ กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ : มุมมองเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมาย
2018-04-07
นายชนพัฒน์ ช่วยครุฑ
นายวิเชษฐ์ นันทะศรี
CAS583 สุกิจ นิ่มสุวรรณ์ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2018-03-13
CAS582 พรทิวา พระวงษ์ รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2018-02-15
CAS581 รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุรชัย การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
2018-02-14
CAS580 ดร.พิชัย สารภักดิ์ ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
2018-02-07
สุกัญญา ธงภักดิ์
CAS578 Engr. Javier Herminio D. Bautista Voluteering motivations and outcomes among students of a higher education instituiton in Baguio city, PhilIppines
2018-01-12


จำนวนผู้ลงทะเบียน 365 คน : 13 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>