วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ณัฐชยา คำบัว

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488338228-4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ณัฐชยา คำบัว
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านแฟมิลี่มาร์ท ในเเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword