วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด แสงจันทร์ นารถเหนือ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488340506-9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

แสงจันทร์ นารถเหนือ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ดาวรุวรรณ ถวิลการ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword