วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488349158-13.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อมรรัตน์ กวยแก้ว

สาขา

สาขาปรัชญา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ ด้านสังคมและด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword