วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.กุหลาบ ปุริสาร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505122372-pp2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.กุหลาบ ปุริสาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาคุณหมอแมกไซไซ ศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword