วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505122580-pp1.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) นโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ และประกันสุขภาพของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword