วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด แทน พมสิริ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505123151-pp4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

แทน พมสิริ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความพร้อมในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ 4 อำเภอในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword