วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ญาณี ศรีประเสริฐ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505125479-pp17.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ญาณี ศรีประเสริฐ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผศ.ดรศักดินาภรณ์ นันที, ดร.สุชาติ บางวิเศษ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword