วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด อุมาพร ภูศรีโสม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1523086565-PDFsplited(4).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

อุมาพร ภูศรีโสม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) วัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี 2) สภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี 3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี เลือกพื้นที่วิจัยเลือกแบบเจาะจง คือ โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี เก็บข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 65 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ จำนวน 10 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ จำนวน 20 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จำนวน 35 คน มีการตรวจสอบแบบสามเส้าและวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี อยู่ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม โรงเรียนไม่เก็บค่าเล่าเรียน ระบบการคัดเลือกครู พิจารณาจากคนที่มีจิตใจดี โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม เอื้อต่อ การเรียนรู้ และการพัฒนาจิตใจของนักเรียนและครู ใช้หลักความรักความเมตตา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ตามแนวทางสัตยาไส
สภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ประจำ จัดการ ศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนทางเลือก ที่เน้นการจัดการศึกษา แบบคุณธรรมนำความรู้ มีระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ที่เน้นผู้ปกครองของนักเรียนเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีแนวความคิดสอดคล้องกับปรัชญา หลักการและนโยบาย ของโรงเรียน ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแม่บทในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามแบบวิถีพุทธ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม กับกิจกรรมของหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรมเหนือสิ่งใด
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไสใช้รูปแบบคุณธรรมนำความรู้ ใช้หลัก“Educare” ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน มุ่งการดึงเอาสิ่งที่ดีงามออกมาจากจิตใจของผู้เรียน ยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คือ ความรัก ความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และความไม่เบียดเบียน ผ่านระบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ แบบพหุปัญญา ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ใน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ใช้กระบวนการเรียนการสอนด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิแบบใช้แสงสว่าง เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ และเน้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีอุปนิสัยที่ดีงาม พัฒนาครูในการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ในวิชาการ เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียน