วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กวิสรา นิลมงคล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530348457-8.1.14.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กวิสรา นิลมงคล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ณรงค์ ชูสกุล2, รังสรรค์ จันทร์วิเศษ3 สิริกุล แพร่ศรีสกุล4, อนงค์ ขาลมา5

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ =
=
Keyword -