วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067289-9.1.8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เพ็ญณี แนรอท2

สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -