วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เถลิงเกียรติ พิพัฒนภูมิพร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1561970106-15-16(124-132).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เถลิงเกียรติ พิพัฒนภูมิพร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ งเกียรติ กรัสนัย พันธ์เหลา2 อนุสรา ฤทธิ์ตา3

สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลจากการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายของโรงเรียนบ้านม่วงหวาน อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -