วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด นัฐวรรณ มะลิโค

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067522-9.1.16.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

นัฐวรรณ มะลิโค
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุวรรณ เนียมประชา2

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -