วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พิสิฐ เทพไกรวัล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067543-9.1.17.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พิสิฐ เทพไกรวัล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ จรรยพร ล้นเหลือ2 ฐิติรัตน์ ชอร์3, ทิพวรรณ คันธา5 ชีวิน อ่อนละออ6, จินตนา ภารสุวรรณ์7

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -