วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578034044-15.ED050(117-124).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 กุหลาบ ปุริสาร3 วรากร ตันฑนะเทวินทร์4

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 178 คนอาครูพี่เลี้ยง จำนวน 162 คนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 162 คนอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 3 คนและอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี5 ระดับ แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 6 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ด้านที่ 1) การกำกับมาตรฐาน มี 12 ข้อ ด้านที่ 2) บัณฑิต มี 3 ข้อ ด้านที่ 3) นักศึกษา มี 8 ข้อ ด้านที่ 4) อาจารย์ มี 9 ข้อ ด้านที่ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มี 13 ข้อ และด้านที่
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี 3 ข้อ
ผลการวิจัย 1) การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินการแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย บริบทในการดำเนินการได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อวางแผนแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป ด้านที่ 1 การกำกับมาตรฐาน พบว่าในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านที่ 2 บัณฑิต พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ 3 นักศึกษาการ พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ 4 อาจารย์ พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก 2) สรุปผลการพัฒนาแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จากการดำเนินการแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในวงจรที่ 1 คือการวางแผน การนำแผนปฏิบัติการไปใช้ การสังเกตการณ์และการสะท้อนผล และในวงจรที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติการแล้วนำแผนปฏิบัติการไปใช้ การสังเกตการณ์และการสะท้อนผลซึ่งผลการสะท้อนการการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมมีโครงการที่ต้องปรับ 1 โครงการและได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed 1) to study and find a solution to solve the problem of the quality assurance management of graduate diploma in teacher profession by Participatory Action Research 2) to develop the quality assurance management of graduate diploma in teacher profession by Participatory Action Research. In this research, purposive sampling was used as a sampling method by having 178 of student teacher's professional experience, 162of teacher supervisors, 162 of school Administrators,162 of College of Asian Scholars teachers and 6 of curriculum teacher as a sample group. The instrument used in the study included a questionnaire with a rating Scale (5 levels).This questionnaire was separated into 6 parts; first part was the general information of respondents, second part 1) 12 points of Regulation Control 2) 3 points of graduate 3) 8 points of student 4) 9 points of teacher 5) 13 points of curriculum, instruction and student evaluation and 6) 3 points of supportive learning materials.
Research results 1).The study of condition and problems of the quality assurance management of Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Participatory Action Research of College of Asian Scholars was conducted by using questionnaire to analyst both internal and external factor for further using for management planning of Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Participatory Action Research. Point 1.Regulation Control: in overview the problem level was considered as low, Point 2. Graduate: in overview the problem level was medium, Similarly, Point 3. Student: in overview the problem level was also medium. Point 4. Teacher : in overview the problem level was considered as high. Point 5.Curriculum, instruction and student evaluation and Point 6. Supportive learning materials were considered high. 2) Conclusion the development of management planning of Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Participatory Action Research of College of Asian Scholars. According to the operation of the quality assurance management of graduate diploma program in teaching profession of college of Asian Scholars by participatory action research. First cycle was planning, implementation, observation and reflection and Second cycle created operation plan and operation calendar, implementation and reflection and according to this reflection one project has to be adjusted and the discussion meeting was arranged to support curriculum teacher for academic position evaluation.
This research aimed 1) to study and find a solution to solve the problem of the quality assurance management of graduate diploma in teacher profession by Participatory Action Research 2) to develop the quality assurance management of graduate diploma in teacher profession by Participatory Action Research. In this research, purposive sampling was used as a sampling method by having 178 of student teacher's professional experience, 162of teacher supervisors, 162 of school Administrators,162 of College of Asian Scholars teachers and 6 of curriculum teacher as a sample group. The instrument used in the study included a questionnaire with a rating Scale (5 levels).This questionnaire was separated into 6 parts; first part was the general information of respondents, second part 1) 12 points of Regulation Control 2) 3 points of graduate 3) 8 points of student 4) 9 points of teacher 5) 13 points of curriculum, instruction and student evaluation and 6) 3 points of supportive learning materials. Research results 1).The study of condition and problems of the quality assurance management of Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Participatory Action Research of College of Asian Scholars was conducted by using questionnaire to analyst both internal and external factor for further using for management planning of Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Participatory Action Research. Point 1.Regulation Control: in overview the problem level was considered as low, Point 2. Graduate: in overview the problem level was medium, Similarly, Point 3. Student: in overview the problem level was also medium. Point 4. Teacher : in overview the problem level was considered as high. Point 5.Curriculum, instruction and student evaluation and Point 6. Supportive learning materials were considered high. 2) Conclusion the development of management planning of Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Participatory Action Research of College of Asian Scholars. According to the operation of the quality assurance management of graduate diploma program in teaching profession of college of Asian Scholars by participatory action research. First cycle was planning, implementation, observation and reflection and Second cycle created operation plan and operation calendar, implementation and reflection and according to this reflection one project has to be adjusted and the discussion meeting was arranged to support curriculum teacher for academic position evaluation.
Keyword The Quality Assurance Management of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College by Participatory Action Research