วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปวีณา เจริญภูมิ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488006741-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปวีณา เจริญภูมิ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เสาวนี ศิริสุขศิลป์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword