วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505122867-pp3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตําบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword