วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม

ปี พ.ศ. 2567

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES
ไฟล์
หน้า
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลาทอง อัยวรรณ ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์2, ไพศาล สุวรรณน้อย3
1
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล -
15
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนเขาตาโล 2 ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สุภาวดี เสนาฤทธิ์ วสุธร ตันวัฒนกุล2, สุนิศา แสงจันทร์3*
29
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 898 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    170   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    24   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   25  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    44   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    48   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    69   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    30   บทความ
9    สาขาการศึกษา   478   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)