วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2567

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 894 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    175   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    24   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   26  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    44   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    47   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    72   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    27   บทความ
9    สาขาการศึกษา   469   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)