วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน

ปี พ.ศ. 2566

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 848 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    160   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    21   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   24  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    44   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    45   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    68   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    27   บทความ
9    สาขาการศึกษา   449   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)