วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
เจ้าของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สำนักงาน
179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-246537 ต่อ 625 โทรสาร 043-246539 https://casjournal.cas.ac.th
ที่ปรึกษา
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
บรรณาธิการผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
อาจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัส วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สิริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ฝ่ายจัดการและเลขานุการ
อาจารย์กุสุมา ดำรงชัย
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา
นางสาวอัญชุลี มูลทิพย์
นางสาวกัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์
การส่งเรื่องลงตีพิมพ์
https://casjournal.cas.ac.th
• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอกวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
• การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารถือว่าเป็นของผู้เขียน
โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย