วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม

ปี พ.ศ. 2566

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 879 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    166   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    24   บทความ
3    สาขาปรัชญา   10   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   25  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    44   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    47   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    69   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    27   บทความ
9    สาขาการศึกษา   467   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)