วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ลงทะเบียนส่งผลงานวารสาร ! วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

1
2
3
ข้าพเจ้ายินยอมให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ ในการติดต่อ สมัครระบบวารสาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึง กฏระเบียบประกาศแนวทางการตีความ ความเห็นทางกฤหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมที่อาจออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ เป็นครั้งคราวภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ("พระราชบัญญัติฯ")
ยินยอม