วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892478-8-(57-64)edit.pdf

  

ภาคิน อนันตโสภณ

CAS976

ชื่อผู้วิจัย   ภาคิน อนันตโสภณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การดำเนินงานของผู้ประกอบการและแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1). เพื่อศึกษาการดำเนินงานของผู้ประกอบการ (2). เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ (3). เพื่อหาแนวทางการพัฒนาของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 115 ตัวอย่างใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องในมือการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนา ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัย พบว่า
1. การดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายหัวข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยความสำเร็จด้านข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รองลงมาคือด้านความเป็นผู้นำและการจัดการผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมและกำหนดทิศทางของวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการและบริหารสมาชิกด้านการผลิต ด้านการตลาด และปัจจัยด้านการเงิน
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ระดับการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการเงิน และด้านการตลาด ซึ่งมีแนวทางในพัฒนาการแสวงหาความรู้และทักษะด้านการตลาด การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยงในด้านต้นทุนและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: (1). to study of the entrepreneurs operations, (2). to compare opinions on the operations of community enterprise entrepreneurs and (3). to find an approach to development of the community enterprise operations in Udon Thani Province classified by gender, age, educational level, occupation and average monthly income with a community enterprise group certified for product quality in Udon Thani Province. The sample group consisted of 115 samples. Questionnaires were used as research instruments including the operation questionnaire of the operator and interview forms for the development. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and pair testing using the Scheffe method.
The results of the research:
1. The operation of the community enterprise entrepreneurs in Udon Thani Province was at a high level, when considering each aspect, it was found that the aspect which had the highest mean was the success factors for information and learning exchanges, followed by leadership and benefit management, the participation and the direction of the enterprise management and member management, production, marketing and financial factors respectively.
2. The comparison of opinions about community enterprise management in Udon Thani Province was found that community enterprise entrepreneurs classified by gender, age, education level, occupation and average monthly income were different, in overall, had significantly different opinions on operations at .05 level.
3. The guidelines for the development of community enterprise operations, were found that the operational level of community enterprise entrepreneurs in Udon Thani province had least mean values in 3 aspects, namely production, finance and marketing. The guidelines for development were as follows: search for knowledge and marketing skills, product standard development, product design, risk management in cost and various management, marketing support promotion, product design, technology factors and developmental on various skills.
The purposes of this research were: (1). to study of the entrepreneurs operations, (2). to compare opinions on the operations of community enterprise entrepreneurs and (3). to find an approach to development of the community enterprise operations in Udon Thani Province classified by gender, age, educational level, occupation and average monthly income with a community enterprise group certified for product quality in Udon Thani Province. The sample group consisted of 115 samples. Questionnaires were used as research instruments including the operation questionnaire of the operator and interview forms for the development. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and pair testing using the Scheffe method. The results of the research: 1. The operation of the community enterprise entrepreneurs in Udon Thani Province was at a high level, when considering each aspect, it was found that the aspect which had the highest mean was the success factors for information and learning exchanges, followed by leadership and benefit management, the participation and the direction of the enterprise management and member management, production, marketing and financial factors respectively. 2. The comparison of opinions about community enterprise management in Udon Thani Province was found that community enterprise entrepreneurs classified by gender, age, education level, occupation and average monthly income were different, in overall, had significantly different opinions on operations at .05 level. 3. The guidelines for the development of community enterprise operations, were found that the operational level of community enterprise entrepreneurs in Udon Thani province had least mean values in 3 aspects, namely production, finance and marketing. The guidelines for development were as follows: search for knowledge and marketing skills, product standard development, product design, risk management in cost and various management, marketing support promotion, product design, technology factors and developmental on various skills.
Keyword Operations, Entrepreneurs, Development Guidelines, Community Enterprises