วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892496-9-(65-73)edit.pdf

  

วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

CAS977

ชื่อผู้วิจัย   วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 กุหลาบ ปุริสาร3 วรากร ตันฑนะเทวินทร์4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 175 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561จำนวน 175 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จำนวน
6 แผน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน/หลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทำกาทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Dependent Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คะแนนระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) และมีคะแนนหลังเรียนทั้งหมด (E2) มีค่า E1/ E2 มีค่า 81.37/86.99 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ค่าดัชนีประสิทธิผล (Ei) ในการเรียนรู้ .7185 หรือร้อย 71.85 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( =35.99, S.D. = 3.48) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( =53.24, S.D.=3.01) แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ย ( =4.63, S.D.=0.47) อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1) to develop thinking problem-based learning activities together with learning management for developing creative. Professional Experience Course studying of Graduate Diploma Program in Teaching Profession students of College of Asian Scholars, to be effective in accordance with the specified criteria, 2) to study the effectiveness index on the problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking 3) to compare the academic achievement before and after of students who learned with problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking and 4) to assess satisfaction of students who learned problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking. The research target groups were 175 students in the Graduate Diploma in Teaching Profession, studied in the first semester of academic year 2018, which was obtained by purposive sampling. Research tools were: 1) Learning management plan development of problem-based learning activities together with learning management in 6 plans, 2) academic achievement test before study/after study and 3) student satisfaction assessment form. The statistics used for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation and test the hypothesis by use the dependent sample T-Test.
The results of the research showed that:
1) The development of problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking Graduate Diploma Program in Teaching Profession students of College of Asian Scholars. E1/E2 equal to 81.37 / 86.99, which was in accordance with the standard 80/80 standard.
2) The effectiveness index on the problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking, learning effectiveness index (Ei) .7185 or 71.85 percent. It was higher than the specified criteria.
3) The academic achievement before and after of students who learned with problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking, there was an average scores before learning was at the average level ( = 35.99, S.D. = 3.48). After class, there was an average ( = 53.24, S.D. = 3.01). It showed that the academic achievement after learning was higher than before learning the statistically significant different was at the .01 level.
4) The satisfaction of students who learned problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking was ( = 4.63, S.D. = 0.47), and it was at the most level.
The purposes of this research were: 1) to develop thinking problem-based learning activities together with learning management for developing creative. Professional Experience Course studying of Graduate Diploma Program in Teaching Profession students of College of Asian Scholars, to be effective in accordance with the specified criteria, 2) to study the effectiveness index on the problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking 3) to compare the academic achievement before and after of students who learned with problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking and 4) to assess satisfaction of students who learned problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking. The research target groups were 175 students in the Graduate Diploma in Teaching Profession, studied in the first semester of academic year 2018, which was obtained by purposive sampling. Research tools were: 1) Learning management plan development of problem-based learning activities together with learning management in 6 plans, 2) academic achievement test before study/after study and 3) student satisfaction assessment form. The statistics used for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation and test the hypothesis by use the dependent sample T-Test. The results of the research showed that: 1) The development of problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking Graduate Diploma Program in Teaching Profession students of College of Asian Scholars. E1/E2 equal to 81.37 / 86.99, which was in accordance with the standard 80/80 standard. 2) The effectiveness index on the problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking, learning effectiveness index (Ei) .7185 or 71.85 percent. It was higher than the specified criteria. 3) The academic achievement before and after of students who learned with problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking, there was an average scores before learning was at the average level ( = 35.99, S.D. = 3.48). After class, there was an average ( = 53.24, S.D. = 3.01). It showed that the academic achievement after learning was higher than before learning the statistically significant different was at the .01 level. 4) The satisfaction of students who learned problem-based learning activities together with learning management for developing creative thinking was ( = 4.63, S.D. = 0.47), and it was at the most level.
Keyword Development of problem-based learning activities, Learning management for development Creative, Graduate Diploma Program in Teaching Profession students of College of Asian Scholars


วารสารอื่นๆ

วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

7 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS556
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
127
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS855
การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
117
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS903
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
88
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS977
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
65
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1014
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
29
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1014
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
4
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1307
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับ e-learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงาน รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
53