วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892576-13-(96-103)edit.pdf

  

พงศกร ทวันเวช

CAS981

ชื่อผู้วิจัย   พงศกร ทวันเวช
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุรชัย บุบผา2 สำเภา พันเสนา3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 3) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และได้นำหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ที่ได้พัฒนาขึ้น 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียระบบ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศที่ประเมินโดยอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย พบว่า
ผลของการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี(x=3.85, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่หนึ่ง และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ประเมินโดยอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อยู่ในระดับดี (x=3.80, S.D.=0.50)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed :1) to design and development the management information system for research management of College of Asian Scholars, 2) to find the efficiency and to study satisfaction for developing information system, and designed a system with Web Application form and used the system development principles SDLC (System Development Life Cycle) to design and develop the system. The research tools were: 1) Manual of the management information system for this area that used, 2) the questionnaire to evaluate the effectiveness of using management information system evaluated by team of system specialists and 3) a questionnaire to evaluate the satisfaction of information system applications by the professors and staff.
The research results:
The efficiency evaluation results in the development of the shops management information system showed at a good level, the average were x ̅ =3.85 and S.D. = 0.58, and the satisfaction of using the system was at a good level x ̅ = 3.80 and S.D. = 0.50.
This research aimed :1) to design and development the management information system for research management of College of Asian Scholars, 2) to find the efficiency and to study satisfaction for developing information system, and designed a system with Web Application form and used the system development principles SDLC (System Development Life Cycle) to design and develop the system. The research tools were: 1) Manual of the management information system for this area that used, 2) the questionnaire to evaluate the effectiveness of using management information system evaluated by team of system specialists and 3) a questionnaire to evaluate the satisfaction of information system applications by the professors and staff. The research results: The efficiency evaluation results in the development of the shops management information system showed at a good level, the average were x ̅ =3.85 and S.D. = 0.58, and the satisfaction of using the system was at a good level x ̅ = 3.80 and S.D. = 0.50.
Keyword Information System, Web Application