วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892751-21-(159-165)edit.pdf

  

เศรษฐ์ศิการ โชคบัณฑิต

CAS989

ชื่อผู้วิจัย   เศรษฐ์ศิการ โชคบัณฑิต
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นตรชัยพลรัตน์2 สมโภชน์ วัลยะเสวี3 ทรรศิกา จารุกำจร4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริการ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก และผู้ที่สนใจลงทุน ในการนำข้อมูลในงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการเตรียมความพร้อม และวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ คือลูกค้าที่ใช้บริการของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจผ่านแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามตอบกลับที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์จำนวน 400 ชุด และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บริการโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.50 มีอายุอยู่ในช่วง 20-39 ปี ร้อยละ 58.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 87.50 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 47.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 49.00 สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 63.00 และมีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม คือมาพักผ่อนคิดเป็น ร้อยละ 46.50
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.33) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ (x ̅ = 4.27) ด้านบุคลากร (x ̅=4.19) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x ̅ = 4.14) ด้านราคา (x ̅ = 4.13) ด้านการจัดจำหน่าย (x ̅ = 4.89) และด้านลักษณะทางกายภาพ (x ̅ = 3.85) ตามลำดับ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to study the Customer Satisfaction on Services of Kosa Hotel, Khon Kaen, Province, by using personal data and marketing mix factors (7P's) to be use for Hotel business entrepreneurs and those who interested in hotel investment. The 7P's were consisted of Product, Price, Place or distribution, Promotion, Process of Service, People or Employees and Physical Evidence. The samples in this study were the customers who came to use the services of Kosa Hotel, Khon Kaen. The researcher conducted a survey through questionnaires and received a completed and corrected response form of 400 copies. The data were analyzed by using the processing from the statistical software packages.
The results found that :
1. Personal data factor of the samples, it was found that the customers who came to use the hotel's services were mostly female, with a ratio of 59.50% versus 40.50% of males. 58.50% are between 20 and 39 years old. 87.50% had achieved a bachelor degree. 47.50% were employees of private companies. 49% earn an income of between 20,001 to 30,000 baht per month. 63% were married or living with a partner. 46.50% were visiting for leisure.
2. Marketing mix factors (7P's) affecting the customer satisfaction on services of Kosa Hotel, Khon Kaen, was at the highest level ( x ̅ = 4.11) in descending order were Product or Service was at the highest level ( x ̅ = 4.33)ม Process of Service ( x ̅ = 4.27), People or Employees ( x ̅ = 4.19), Promotion ( x ̅ = 4.14), Price ( x ̅ = 4.13), Place or distribution ( x ̅ = 3.89), and Physical Evidence ( x ̅ = 3.85) respectively.
The objective of this research was to study the Customer Satisfaction on Services of Kosa Hotel, Khon Kaen, Province, by using personal data and marketing mix factors (7P's) to be use for Hotel business entrepreneurs and those who interested in hotel investment. The 7P's were consisted of Product, Price, Place or distribution, Promotion, Process of Service, People or Employees and Physical Evidence. The samples in this study were the customers who came to use the services of Kosa Hotel, Khon Kaen. The researcher conducted a survey through questionnaires and received a completed and corrected response form of 400 copies. The data were analyzed by using the processing from the statistical software packages. The results found that : 1. Personal data factor of the samples, it was found that the customers who came to use the hotel's services were mostly female, with a ratio of 59.50% versus 40.50% of males. 58.50% are between 20 and 39 years old. 87.50% had achieved a bachelor degree. 47.50% were employees of private companies. 49% earn an income of between 20,001 to 30,000 baht per month. 63% were married or living with a partner. 46.50% were visiting for leisure. 2. Marketing mix factors (7P's) affecting the customer satisfaction on services of Kosa Hotel, Khon Kaen, was at the highest level ( x ̅ = 4.11) in descending order were Product or Service was at the highest level ( x ̅ = 4.33)ม Process of Service ( x ̅ = 4.27), People or Employees ( x ̅ = 4.19), Promotion ( x ̅ = 4.14), Price ( x ̅ = 4.13), Place or distribution ( x ̅ = 3.89), and Physical Evidence ( x ̅ = 3.85) respectively.
Keyword Satisfaction, Marketing mix Factors, Hotel