วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892771-22-(166-172)edit.pdf

  

ออมใจ แสงสว่าง

CAS990

ชื่อผู้วิจัย   ออมใจ แสงสว่าง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้นำที่ดี ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้นำที่ดี ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 2) ศึกษาการเป็นผู้นำที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้นำที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณลักษณะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เท่ากับ 0.90 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการเป็นผู้นำที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณลักษณะทางสติปัญญา ด้านคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ด้านคุณลักษณะทางสังคม และด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ตามลำดับ
2. การเป็นผู้นำที่ดีของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้นำจริยธรรม และด้านผู้นำการแลกเปลี่ยน ตามลำดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้นำที่ดี ของหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญที่ .01 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลต่อการเป็นผู้นำที่ดี ฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งจะเป็นผลให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบความสำเร็จ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study were: 1) to study the personal Characteristics of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province. 2) to study the good leader of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province and 3) to study the relationship between the personal Characteristics and the good leader of head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province. The samples of this research were 144 teachers of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province. The questionnaires were 5 rating scales with reliability of personal characteristics as 0.90 and reliability of good leader as 0.94. The statistics used an analysis of the data to obtain various descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, conbach's alpha coefficient and pearson's correlation coefficient.
The finding were as follows:
1. The personal Characteristics of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province in overall was at a high level. When considering each aspect was the high level every level. The order from high to low, as follows: Social Background, Social Characteristic, Personality and Task-related Characteristic.
2. The good leader of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province in overall was at a high level. When considering each aspect was at the high level every level. The order from high to low, as follows: Transformational Leadership, Moral Leadership and Transactional Leadership.
3. The Relationship between the personal characteristics and good leader of head of child Development Center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province in overall was at a moderate level to a very high level with statistical significance at the level of .01. The results revealed that the personal characteristics affect good leader. therefore must pay attention in consideration personal characteristics in the appointment of the head of child development center to achieve personal characteristics in the appointment of the head potential in good leader to be success.
The purposes of this study were: 1) to study the personal Characteristics of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province. 2) to study the good leader of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province and 3) to study the relationship between the personal Characteristics and the good leader of head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province. The samples of this research were 144 teachers of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province. The questionnaires were 5 rating scales with reliability of personal characteristics as 0.90 and reliability of good leader as 0.94. The statistics used an analysis of the data to obtain various descriptive statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, conbach's alpha coefficient and pearson's correlation coefficient. The finding were as follows: 1. The personal Characteristics of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province in overall was at a high level. When considering each aspect was the high level every level. The order from high to low, as follows: Social Background, Social Characteristic, Personality and Task-related Characteristic. 2. The good leader of the head of child development center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province in overall was at a high level. When considering each aspect was at the high level every level. The order from high to low, as follows: Transformational Leadership, Moral Leadership and Transactional Leadership. 3. The Relationship between the personal characteristics and good leader of head of child Development Center under the Local Administrative Organizations in Singburi Province in overall was at a moderate level to a very high level with statistical significance at the level of .01. The results revealed that the personal characteristics affect good leader. therefore must pay attention in consideration personal characteristics in the appointment of the head of child development center to achieve personal characteristics in the appointment of the head potential in good leader to be success.
Keyword Personal Characteristics, Good Leader, Head of Child Development Center