วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382404-12-HE010-T(110-120).pdf

  

ลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์

CAS1022

ชื่อผู้วิจัย   ลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สมโภช รติโอฬาร2, อารยา ประเสริฐชัย3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 2) ศึกษาการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย และ 3) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สิทธิการรักษาพยาบาล และจำนวนครั้งที่มารับบริการ ประชากรจำนวน 2,600 คน คือ ผู้รับบริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรเครซี่และมอร์แกนและสุ่มอย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 347 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นของความคาดหวังและการรับรู้ ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ เท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคาดหวังของผู้รับบริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 2) การรับรู้ของผู้รับบริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ย 3.84 และ3) เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสูงกว่าการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการตามความเป็นจริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความเชื่อถือไว้วางใจ 3) การตอบสนองผู้รับบริการ 4) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ 5) การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this survey research were to: 1) study the service receivers' expectation towards the service quality of the Thai Traditional Health Promotion Center (TTHPC) under Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine (DTAM), 2) study the service receivers' perception towards the service quality of TTHPC and 3) compare the levels of expectation and perception towards the service quality of TTHPC, according to service receivers' gender, age, education, occupation, income, coverage of health insurance, and the frequency of service they received. 347 samples were selected from a total of 2,600 service receivers visiting TTHPC by using the table of Krejcie & Morgan and simple random sampling. The research instrument was a questionnaire whose content accuracy was verified and the reliability of instrument was calculated. The reliability of service receivers’ expectation and perception towards the service quality was at 0.99. The data was analyzed in term of percentage, average mean, standard deviation, t-test, and one-way anova with the statistically significance level at 0.05.
The results found that; 1) the overall expectation of service receivers was the highest, with an average score of 4.52, 2) the overall perception of service receivers was high, with an average score of 3.84, and 3) when comparing service receivers’ expectation to perception towards the service quality provided at TTHPC, the level of service receivers’ expectation was higher than the perception towards the actual service quality, with significant difference at the level of 0.05 in all aspects, including 1) the concrete service, 2) reliability 3) service receivers’ response, 4) increasing service receivers’ confidence and trust in service quality, and 5) understanding and sympathy.
The objectives of this survey research were to: 1) study the service receivers' expectation towards the service quality of the Thai Traditional Health Promotion Center (TTHPC) under Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine (DTAM), 2) study the service receivers' perception towards the service quality of TTHPC and 3) compare the levels of expectation and perception towards the service quality of TTHPC, according to service receivers' gender, age, education, occupation, income, coverage of health insurance, and the frequency of service they received. 347 samples were selected from a total of 2,600 service receivers visiting TTHPC by using the table of Krejcie & Morgan and simple random sampling. The research instrument was a questionnaire whose content accuracy was verified and the reliability of instrument was calculated. The reliability of service receivers’ expectation and perception towards the service quality was at 0.99. The data was analyzed in term of percentage, average mean, standard deviation, t-test, and one-way anova with the statistically significance level at 0.05. The results found that; 1) the overall expectation of service receivers was the highest, with an average score of 4.52, 2) the overall perception of service receivers was high, with an average score of 3.84, and 3) when comparing service receivers’ expectation to perception towards the service quality provided at TTHPC, the level of service receivers’ expectation was higher than the perception towards the actual service quality, with significant difference at the level of 0.05 in all aspects, including 1) the concrete service, 2) reliability 3) service receivers’ response, 4) increasing service receivers’ confidence and trust in service quality, and 5) understanding and sympathy.
Keyword service expectation, service perception, Thai Traditional Health Promotion Center’s service quality