วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382547-17-Inter-ED035-T(160-170).pdf

  

Thatsanee Phonsawaengkham

CAS1028

ชื่อผู้วิจัย   Thatsanee Phonsawaengkham
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Kittiporn Nonkukhetkhong 2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Using Video Clips to Improve English Listening and Speaking Abilities of Prathomsuksa 6 Students
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study and compare the English listening and speaking abilities before and after using video clips and to study students’ attitude towards using video clips to improve English listening and speaking abilities of Prathomsuksa 6 students. The sample consisted of 28 Prathomsuksa 6 students in the first semester of the 2020 academic year at Bannonsawang School, Banphue, Udon Thani, under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 4. The sample was selected through cluster random sampling. The research design was a one group pretest-posttest design. The research instruments consisted of 12 lesson plans, English listening and speaking tests, and a students’ attitude questionnaire. The experiment lasted for 12 weeks, 2 hours per week, with 24 hours of teaching. The statistics employed for data analysis were mean, percentage, Standard Deviation, and one sample t-test and t-test for dependent samples.
The findings of the research were as follows:
1. The students’ pretest mean scores of English listening ability was 15.32 or 51.07 percent, and posttest mean score was 23.64 or 78.81 percent and pretest mean score of English speaking ability was 147.06 or 40.85 percent and posttest score was 303.93 or 76.98 percent respectively. The students’ posttest mean scores on English listening and speaking abilities were higher than the set criterion of 70 percent and higher than those of the pretest.
2. The students’ attitude towards using video clips to improve English listening and speaking abilities was at a good level.
The purposes of this research were to study and compare the English listening and speaking abilities before and after using video clips and to study students’ attitude towards using video clips to improve English listening and speaking abilities of Prathomsuksa 6 students. The sample consisted of 28 Prathomsuksa 6 students in the first semester of the 2020 academic year at Bannonsawang School, Banphue, Udon Thani, under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 4. The sample was selected through cluster random sampling. The research design was a one group pretest-posttest design. The research instruments consisted of 12 lesson plans, English listening and speaking tests, and a students’ attitude questionnaire. The experiment lasted for 12 weeks, 2 hours per week, with 24 hours of teaching. The statistics employed for data analysis were mean, percentage, Standard Deviation, and one sample t-test and t-test for dependent samples. The findings of the research were as follows: 1. The students’ pretest mean scores of English listening ability was 15.32 or 51.07 percent, and posttest mean score was 23.64 or 78.81 percent and pretest mean score of English speaking ability was 147.06 or 40.85 percent and posttest score was 303.93 or 76.98 percent respectively. The students’ posttest mean scores on English listening and speaking abilities were higher than the set criterion of 70 percent and higher than those of the pretest. 2. The students’ attitude towards using video clips to improve English listening and speaking abilities was at a good level.
Keyword video clips, teaching English listening and speaking