วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382616-20-Inter-HE008-T(203-212).pdf

  

Chulaporn Sota

CAS1031

ชื่อผู้วิจัย   Chulaporn Sota
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Pannee Banchornhathakit2, Kannitha Klongthamachat3, Pornpimon Chupanit4, Nawaporn Three –ost5 , Pornputhachat Sota6, Chamroon Tangpaisalkit7, Chumnong Sorapipatana8, Tuenjai FuKuda9
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Self Efficacy Application for Traffic Accident Prevention among Senior People Drivers in Municipality, Khon Kaen, Thailand
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Descriptive research, Mixed method study both quantitative and qualitative data, aimed to study self efficacy theory application for traffic accident prevention among senior people drivers in municipality, Khon kaen, Thailand.
The participants were senior people both female and male > 60 yrs 400 persons. Data were collected both qualitative and quantitative method. Data analysis by using SPSS program for quantitative data as well as content analysis for qualitative data. The results showed that perceived self efficacy and expect outcome of car driving, in additional car driving behavior among elderly people were in high level.
The characteristic variables correlation with safety behavior of car driver elderly were sex, education, duration of car driving, main occupation, Income/month, and car driving license. The variable correlation of traffic safety behavior were self-efficacy and expect outcome of car driving of elderly.
Descriptive research, Mixed method study both quantitative and qualitative data, aimed to study self efficacy theory application for traffic accident prevention among senior people drivers in municipality, Khon kaen, Thailand. The participants were senior people both female and male > 60 yrs 400 persons. Data were collected both qualitative and quantitative method. Data analysis by using SPSS program for quantitative data as well as content analysis for qualitative data. The results showed that perceived self efficacy and expect outcome of car driving, in additional car driving behavior among elderly people were in high level. The characteristic variables correlation with safety behavior of car driver elderly were sex, education, duration of car driving, main occupation, Income/month, and car driving license. The variable correlation of traffic safety behavior were self-efficacy and expect outcome of car driving of elderly.
Keyword Self Efficacy, Traffic accident prevention, Senior people drivers, Thailand