วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382641-21-Inter-HS020-T(213-222).pdf

  

Nawamin Prachanant1

CAS1032

ชื่อผู้วิจัย   Nawamin Prachanant1
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Ny Rithy2, Sasimapon Wongtimarat3, Tatiya Tanuanram4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Listening Strategies Employed in Comprehending the Academic English Lectures of Business English Major Students
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aimed to: 1) study listening strategies used by Business English major students at Buriram Rajabhat University when attending the academic English lectures, 2) investigate the problems on listening to academic English lectures of Business English major students, and 3) find out the ways to solve the problems on listening to academic English lectures of Business English major students. The samples for quantitative data were 64 Business English major students, selected by purposive sampling technique. In addition, the samples for qualitative data were 10 Business English major students, selected by using purposive sampling technique. The instruments used to collect the data were questionnaire and semi-structured interview. The quantitative data were analyzed by using percentage, frequency, mean, and standard deviation while the qualitative data were analyzed by using content analysis technique. The findings were as follows:
1. The listening strategies used by Business English major students at Buriram Rajabhat University when attending the academic English lectures both in overall and each strategy were at a high level. When considering each strategy, it was found that the highest mean was social-affective strategy, followed by meta-cognitive strategy and cognitive strategy, respectively.
2. The problems on listening for academic English lectures of Business English major students were: 1) They do not understand the exact meanings of academic vocabulary, 2) They cannot catch the academic listening lectures, 3) The teacher speaks too fast, and 4) They do not understand the academic listening lectures, respectively.
3. The ways to solve the problems on listening for academic English lectures of Business English major students were: 1) They ask the meaning in Thai from the teacher, 2) They practice the variety of listening texts, 3) They read more the similar texts in Thai version, and 4) They ask the teacher to speak slowly respectively.
This study aimed to: 1) study listening strategies used by Business English major students at Buriram Rajabhat University when attending the academic English lectures, 2) investigate the problems on listening to academic English lectures of Business English major students, and 3) find out the ways to solve the problems on listening to academic English lectures of Business English major students. The samples for quantitative data were 64 Business English major students, selected by purposive sampling technique. In addition, the samples for qualitative data were 10 Business English major students, selected by using purposive sampling technique. The instruments used to collect the data were questionnaire and semi-structured interview. The quantitative data were analyzed by using percentage, frequency, mean, and standard deviation while the qualitative data were analyzed by using content analysis technique. The findings were as follows: 1. The listening strategies used by Business English major students at Buriram Rajabhat University when attending the academic English lectures both in overall and each strategy were at a high level. When considering each strategy, it was found that the highest mean was social-affective strategy, followed by meta-cognitive strategy and cognitive strategy, respectively. 2. The problems on listening for academic English lectures of Business English major students were: 1) They do not understand the exact meanings of academic vocabulary, 2) They cannot catch the academic listening lectures, 3) The teacher speaks too fast, and 4) They do not understand the academic listening lectures, respectively. 3. The ways to solve the problems on listening for academic English lectures of Business English major students were: 1) They ask the meaning in Thai from the teacher, 2) They practice the variety of listening texts, 3) They read more the similar texts in Thai version, and 4) They ask the teacher to speak slowly respectively.
Keyword Listening strategies, Academic English lectures, Business English major students