วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624250445-3(18-25).pdf

  

เกษร ทองแสน

CAS1042

ชื่อผู้วิจัย   เกษร ทองแสน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สมหวัง พันธะลี2, ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาบทเรียน ของโรงเรียนห้วยเม็กราษฏร์นุกูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูสอนคณิตศาสตร์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2559 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นแบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกผลการเรียนรู้ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการประเมินมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน อยู่ในระดับ
ดีมากทุกคน คะแนนการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 85.27 – 90.43 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.52 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน มีการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were: 1) to study the changes according to Mathematics Teachers Standard of teachers obtaining development by using Lesson Study, and 2) to study the learning achievement of students taught by Mathematics Teachers obtaining development by using lesson study.
The target group included mathematics teachers, and pratomsuksa 3 students of Huaimekratnukul School, under jurisdiction of Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, Kalasin Province, in 2016 school year. The design was mixed methods. The instrument using in this study included: 1) the assessment form of mathematics teacher, 2) the learning achievement test, 3) the observation record orm, 4) the teacher standard evaluation form, 5) the interview form. Data were analyzed by content analysis, percentage, mean and standard deviation.
The research findings found that:
1) For mathematics teacher standard evaluation of teachers obtaining development by using lesson study, every one was at “Very Good” level. Their evaluation scores were between 85.27 – 90.43 Their percentage average scores 87.52 which was at “Very Good.” The evaluative findings were at “Very Good” level.
2) For mathematics teacher professional standard the learning achievement of students taught by teachers developing by using lesson study, they had development and change in confidence, assertion, good attitude towards mathematics learning, mathematics process skill, and social skill at a higher level.
The objectives of this research were: 1) to study the changes according to Mathematics Teachers Standard of teachers obtaining development by using Lesson Study, and 2) to study the learning achievement of students taught by Mathematics Teachers obtaining development by using lesson study. The target group included mathematics teachers, and pratomsuksa 3 students of Huaimekratnukul School, under jurisdiction of Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, Kalasin Province, in 2016 school year. The design was mixed methods. The instrument using in this study included: 1) the assessment form of mathematics teacher, 2) the learning achievement test, 3) the observation record orm, 4) the teacher standard evaluation form, 5) the interview form. Data were analyzed by content analysis, percentage, mean and standard deviation. The research findings found that: 1) For mathematics teacher standard evaluation of teachers obtaining development by using lesson study, every one was at “Very Good” level. Their evaluation scores were between 85.27 – 90.43 Their percentage average scores 87.52 which was at “Very Good.” The evaluative findings were at “Very Good” level. 2) For mathematics teacher professional standard the learning achievement of students taught by teachers developing by using lesson study, they had development and change in confidence, assertion, good attitude towards mathematics learning, mathematics process skill, and social skill at a higher level.
Keyword Lesson Study, Mathematics Teachers Professional Standards