วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251375-18(1149-156).pdf

  

กวิสรา นิลมงคล

CAS1061

ชื่อผู้วิจัย   กวิสรา นิลมงคล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
1, สนใจ ไชยบุญเรือง2, สิริกุล แพร่ศรีสกุล3, ธวัชชัย ไชยบุญเรือง4, อุดม นวน5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) คำภาษาอังกฤษที่มักจะออกเสียงกันผิด ๆ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -