วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251425-20(169-177).pdf

  

มุกดาวรรณ ชนะวงศ์

CAS1063

ชื่อผู้วิจัย   มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นฤมล สินสุพรรณ2 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาภาวะผู้นำแห่งการรับใช้และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธของ อสม. ชุมชนหนองใหญ่ 1-4 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ 1. ศึกษาวิถีชีวิต และการทำงานของ อสม. 2. สร้างอุดมการณ์ของ อสม. ในการเป็นผู้นำแห่งการรับใช้ 3. ให้ อสม. รู้จักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คนดำเนินการวิจัย 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีออกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป การมีภาวะผู้นำและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ระยะที่ 2 ปฏิบัติมีการลงทะเบียนตอบแบบประเมินเบื้องต้น เปิดงานแจ้งวัตถุประสงค์ แนะนำตัว แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังทำกิจกรรม ระยะที่ 4 ติดตามประเมินผลหลังทำกิจกรรม 4 สัปดาห์ (24 วัน) วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณโดยหาค่าจำนวนร้อยละ ( x) ̅ SD. ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการพัฒนา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมาย 16 คน (100%) อายุ 56-60 ปี (25.00 %) อายุ 60 ปี (43.75%) นับถือศาสนาพุทธ (100%) สถานภาพสมรส (62.50 %) การศึกษาประถมศึกษา (50.00%) ระยะเวลาเป็น อสม. 1-5 ปี (37.50%) สูงสุด 30 ปีต่ำสุด 2 เดือนสถานภาพในชุมชนเป็นกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (75.00 %) เคยได้รับรางวัล 2 คน (12.50%) สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว (43.75%) มีโรคประจำตัว (56.25 %) ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจ แต่ทุกคนควบคุมโรคได้
การมีภาวะผู้นำแห่งการรับใช้ค่าเฉลี่ยทุกด้าน ก่อนการอบรมมีระดับค่อนข้างมาก (x ̅ 3.44, SD.0.55) หลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (x ̅ 3.56, SD.0.60)
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมีค่าเฉลี่ยทุกด้าน ก่อนการอบรมมีระดับมาก (x ̅ 4.34, SD.0.75) ภายหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เช่นกัน (x ̅ 4.30, SD.0.73)
การติดตามภายหลังการอบรม 4 สัปดาห์ (24 วัน) การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทำให้ อสม. มีความสนิทสนมกัน รับฟังกันมากขึ้น มีความเข้าใจกันและให้ความช่วยเหลือกันดีมาก อสม. ได้ทำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธ ไปใช้ทำให้มีความสบายกาย สบายใจ ได้สวดมนต์ทำสมาธิทุกวัน การพัฒนาภาวะผู้นำแห่งการรับใช้ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับได้
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Action Research aimed to study the general concept direction for leadership development of holistic health care of volunteers. Objectives specific: 1. to know the way of life and the work of village health volunteer, 2. create an ideology of volunteerism in leadership for service, and 3. To provide volunteer of holistichealth care knowledge in Buddhist Thai ways.
The target group were 16 persons. 4 phases: 1. study concepts, theories, and general information questionnaires, 2. leadership and holistic health care designed to achieve 3. objectives. Phase 2: to practice registration, answering the preliminary assessment, job opening, objectives informing, introducing, and activities. Phase 3: post-activities evaluation, and phase 4: follow-up evaluation after activities for 4 weeks (24 days). The quantitative analysis was analyzed by quantifying percentage, x ̅, SD. after development.
Research results: There were 16 persons in (100%) age 56-60 years old (25.00%) and 60 years old was (43.75%) Buddhism, marital status was (62.50%), and primary education was (50.00%). The period a volunteer was 1-5 years was (37.50%), maximum 30 years old, minimum was two months, the status in the community being a village / community committee members (75.00%), and has previously received 2 awards was (12.50%). Good health and no disease was (43.75%), disease was (56.25%), and including high blood pressure, diabetes, heart disease, but everyone can control it.
There was leadership in the allservice aspects before training quite a high level were (x ̅=3.44, SD.= 0.55).after the training had a high level were (x ̅= 3.56, SD.= 0.60)
Holistic health care all aspects before the training was at a high level were (x ̅= 4.34, SD.= 0.75) and after the training also had a high level were (x ̅=4.30, SD.= 0.73).
Follow-up after the training 4 weeks (24 days) of this workshop. Make the village health volunteers have a close relationship, more listen to each other, understanding, very helpful, and village health volunteers had applied for holistic health care in the Thai Buddhist ways, making them feel comfortable and able to chant and meditate every day. The development of service in holistic health care can be applied to all health service desks.
Action Research aimed to study the general concept direction for leadership development of holistic health care of volunteers. Objectives specific: 1. to know the way of life and the work of village health volunteer, 2. create an ideology of volunteerism in leadership for service, and 3. To provide volunteer of holistichealth care knowledge in Buddhist Thai ways. The target group were 16 persons. 4 phases: 1. study concepts, theories, and general information questionnaires, 2. leadership and holistic health care designed to achieve 3. objectives. Phase 2: to practice registration, answering the preliminary assessment, job opening, objectives informing, introducing, and activities. Phase 3: post-activities evaluation, and phase 4: follow-up evaluation after activities for 4 weeks (24 days). The quantitative analysis was analyzed by quantifying percentage, x ̅, SD. after development. Research results: There were 16 persons in (100%) age 56-60 years old (25.00%) and 60 years old was (43.75%) Buddhism, marital status was (62.50%), and primary education was (50.00%). The period a volunteer was 1-5 years was (37.50%), maximum 30 years old, minimum was two months, the status in the community being a village / community committee members (75.00%), and has previously received 2 awards was (12.50%). Good health and no disease was (43.75%), disease was (56.25%), and including high blood pressure, diabetes, heart disease, but everyone can control it. There was leadership in the allservice aspects before training quite a high level were (x ̅=3.44, SD.= 0.55).after the training had a high level were (x ̅= 3.56, SD.= 0.60) Holistic health care all aspects before the training was at a high level were (x ̅= 4.34, SD.= 0.75) and after the training also had a high level were (x ̅=4.30, SD.= 0.73). Follow-up after the training 4 weeks (24 days) of this workshop. Make the village health volunteers have a close relationship, more listen to each other, understanding, very helpful, and village health volunteers had applied for holistic health care in the Thai Buddhist ways, making them feel comfortable and able to chant and meditate every day. The development of service in holistic health care can be applied to all health service desks.
Keyword Leadership development, holistic health care, Leader of service