วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624780795-1-(1-10).pdf

  

Wattana Nuttouch

CAS1090

ชื่อผู้วิจัย   Wattana Nuttouch
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Ashira Hiruntrakul
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Comparison of Muscles Stretching and Ice Massage on Lactic Acid Levels In Half Time Interval Football Match
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การสะสมของกรดแลคติกในปริมาณมากในกล้ามเนื้อของนักฟุตบอล จากการแข่งขันฟุตบอลทำให้ประสิทธิภาพและสมรรถภาพของนักฟุตบอลลดลง การทำให้ร่างกายฟื้นสภาพขณะหยุดพักระหว่างการแข่งขันฟุตบอลที่มีช่วงระยะพักสั้นๆ เพื่อลดระดับกรดแลคติกจึงมีความสำคัญ เพื่อที่จะทำการแข่งขันต่อไปได้ในช่วงครึ่งเวลาหลัง ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการนวดด้วยความเย็นต่อระดับกรดแลคติกในนักกีฬาฟุตบอลชายอาชีพระหว่างช่วงพักครึ่งการแข่งขัน โดยเป็นการศึกษาแบบไขว้ ในอาสาสมัครนักกีฬาฟุตบอลชายอาชีพจำนวน 10 คน
(อายุเฉลี่ย 21.30 1.83 ปี) ทำการจำลองการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและให้นักกีฬาทำการฟื้นสภาพ 3 วิธี คือ การนั่งพัก การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบคงที่ และการนวดด้วยน้ำแข็ง เป็นเวลา 7 นาที โดยเว้นช่วงห่างกัน 1 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของค่ากรดแลคติกก่อนการแข่งขัน, หลังการแข่งขัน 45 นาทีทันที และหลังการฟื้นสภาพ
ผลการศึกษาพบว่า การนวดด้วยน้ำแข็งทำให้ระดับกรดแลคติกลดลงภายหลังจากการแข่งขันทันทีเมื่อเปรียบเทียบกับภายหลังการฟื้นตัว (p<0.05) และระดับของกรดแลคติกในกลุ่มของการนั่งพักและการนวดด้วยน้ำแข็งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ พบว่าวิธีการทำให้ร่างกายฟื้นสภาพทั้ง 3 วิธี มีผลทำให้ค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจลดลง (p<0.05) การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ผลของการฟื้นสภาพร่างกายของนักฟุตบอลด้วยการนวดน้ำแข็ง ช่วยลดระดับกรดแลคติคและความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อในช่วงพักครึ่งเวลาได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูร่างกายในระหว่างการแข่งขันหรือออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาที่มีระยะเวลาการแข่งขันที่ใช้เวลานาน และมีช่วงพักระหว่างการแข่งขันเป็นช่วงสั้นๆ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The accumulation of large amounts of lactic acid in the muscles of footballers from football matches affect to reduce the efficiency and performance of footballers. Thus recovery while resting period a short break of football match for reduce the lactic acid level is important. In order to continue to play in the second half. Therefore, this study aimed to compare the effect of static stretching and ice massage on lactic acid levels in professional footballers during halftime which a cross-over study design in 10 professional male footballers (average age 21.30 1.83 years). After simulating football matches, the footballers received the recovery methods by sit and rest recovery, static muscles stretching and ice massage. Each method was 1 week apart. Analyze data for changes in lactic acid levels at pre-test, immediately after competition 45 minutes and after recovery. The study found that ice massage can reduces the lactic acid levels immediately after the match compared to after the recovery (p <0.05) and significant difference from sit and rest recovery (p <0.05). In addition, this was found that all 3 recovery
methods resulted in a decrease in the average heart rate (p <0.05). This study indicates that the effect of ice massage can recovering a football player's body and help to reduce lactic acid levels and muscle fatigue during the half time break. Which is beneficial to athletes and trainers. It can be used for body recovery during competitions or exercise, especially in sports with limited competition periods such as volleyball, basketball, rugby, tennis, badminton and hockey.
The accumulation of large amounts of lactic acid in the muscles of footballers from football matches affect to reduce the efficiency and performance of footballers. Thus recovery while resting period a short break of football match for reduce the lactic acid level is important. In order to continue to play in the second half. Therefore, this study aimed to compare the effect of static stretching and ice massage on lactic acid levels in professional footballers during halftime which a cross-over study design in 10 professional male footballers (average age 21.30 1.83 years). After simulating football matches, the footballers received the recovery methods by sit and rest recovery, static muscles stretching and ice massage. Each method was 1 week apart. Analyze data for changes in lactic acid levels at pre-test, immediately after competition 45 minutes and after recovery. The study found that ice massage can reduces the lactic acid levels immediately after the match compared to after the recovery (p <0.05) and significant difference from sit and rest recovery (p <0.05). In addition, this was found that all 3 recovery methods resulted in a decrease in the average heart rate (p <0.05). This study indicates that the effect of ice massage can recovering a football player's body and help to reduce lactic acid levels and muscle fatigue during the half time break. Which is beneficial to athletes and trainers. It can be used for body recovery during competitions or exercise, especially in sports with limited competition periods such as volleyball, basketball, rugby, tennis, badminton and hockey.
Keyword lactic acid, recovery, sit and rest, static muscle stretching, ice massage, professional male footballer