วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624785058-6-(41-47).pdf

  

ชยานนท์ จันทรการุญญ์

CAS1095

ชื่อผู้วิจัย   ชยานนท์ จันทรการุญญ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความคาดหวัง และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการเปิดเวทีคืนข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก และผู้ปกครองเด็ก จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบเครื่องมือโดยการตรวจคุณภาพเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการวิจัย พบว่า 1.สภาพปัจจุบันและปัญหาที่พบคือครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนที่เกี่ยวข้อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดทำสารสนเทศข้อมูลเด็ก ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ และระบบการประกันคุณภาพภายอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 2.ด้านความคาดหวัง พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูและผู้ดูแลเด็กในด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนที่เกี่ยวข้อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดทำสารสนเทศข้อมูลเด็ก และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กตามบทบาทและหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น และ 3.แนวทางในการพัฒนาพบว่าต้องการให้มีการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนที่เกี่ยวข้อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดทำสารสนเทศข้อมูลเด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this qualitative research were to study the current state, problems and expectations, and guidelines for development of quality assurance in an early childhood development center: A case study of Sila town municipality early childhood development center, Khon Kaen. Using the document studies, observations, in-depth interviews, focus group discussions and data feedback. The key informants were 44 stakeholders; administrators, teachers, education personnel, early childhood development center board comittees and parents. The research instruments were field note, observation form and in-depth interview. Validate the tools by conducting a content validity review from 3 experts. Data analysis by using content analysis and triangulation methods.The results found that : 1.The current state and problems, teachers and caregivers lack of knowledge and skills in various fields such as preparation of educational development plans and other related plans, establishment of school curriculum, writing instructional plans and preparation of information about children. Most caregivers do not have early childhood education and do not have a professional teaching certificate. The early childhood development center board comittees lack of participation in the implementation of the roles and duties as they should be. And the quality assurance system was in an urgent need to be improved. 2. In the expectation, it was found that the stakeholders need to improve and develop the internal quality assurance system to be more reliable in order to be ready for the fourth round of external quality assessment. There should be training seminars to increase knowledge for teachers and caregivers in the educational development plans and other related plans, establishment of school curriculum, writing instructional plans and preparation of information about children. There should be encourage and support caregivers who do not have early childhood education qualifications and do not have a professional teaching certificate for self-development and professional development. Providing an opportunity for the early childhood development center board comittees to have more roles and participate in the operations of the child development center according to their roles and duties. 3. As for the guidelines for development, it was found that there should be a need for a systematic plan for the development of internal quality assurance systems. Establish training programs for teacher and caregivers development in various areas such as the development of educational development plans and other related plans, school curriculum, instructional plans and preparation of information about children. Provide and support caregivers who do not have early childhood education qualifications and do not have a professional teaching certificate for self-development and professional development, and provide and support the early childhood development center board comittees to have more roles and participate in the operations of the child development center according to their roles and duties.
The objectives of this qualitative research were to study the current state, problems and expectations, and guidelines for development of quality assurance in an early childhood development center: A case study of Sila town municipality early childhood development center, Khon Kaen. Using the document studies, observations, in-depth interviews, focus group discussions and data feedback. The key informants were 44 stakeholders; administrators, teachers, education personnel, early childhood development center board comittees and parents. The research instruments were field note, observation form and in-depth interview. Validate the tools by conducting a content validity review from 3 experts. Data analysis by using content analysis and triangulation methods.The results found that : 1.The current state and problems, teachers and caregivers lack of knowledge and skills in various fields such as preparation of educational development plans and other related plans, establishment of school curriculum, writing instructional plans and preparation of information about children. Most caregivers do not have early childhood education and do not have a professional teaching certificate. The early childhood development center board comittees lack of participation in the implementation of the roles and duties as they should be. And the quality assurance system was in an urgent need to be improved. 2. In the expectation, it was found that the stakeholders need to improve and develop the internal quality assurance system to be more reliable in order to be ready for the fourth round of external quality assessment. There should be training seminars to increase knowledge for teachers and caregivers in the educational development plans and other related plans, establishment of school curriculum, writing instructional plans and preparation of information about children. There should be encourage and support caregivers who do not have early childhood education qualifications and do not have a professional teaching certificate for self-development and professional development. Providing an opportunity for the early childhood development center board comittees to have more roles and participate in the operations of the child development center according to their roles and duties. 3. As for the guidelines for development, it was found that there should be a need for a systematic plan for the development of internal quality assurance systems. Establish training programs for teacher and caregivers development in various areas such as the development of educational development plans and other related plans, school curriculum, instructional plans and preparation of information about children. Provide and support caregivers who do not have early childhood education qualifications and do not have a professional teaching certificate for self-development and professional development, and provide and support the early childhood development center board comittees to have more roles and participate in the operations of the child development center according to their roles and duties.
Keyword Internal educational assurance, Early childhood development center, Sila Town Municipality