วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624786923-10-(75-89).pdf

  

Thiratchapon Kamsa-ard

CAS1099

ชื่อผู้วิจัย   Thiratchapon Kamsa-ard
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Dararat Khampusaen
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Implementation of the Blended Learning Model with a Speaking Task-based Design on Thai EFL Students’ English Speaking Ability
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลของการเรียนการสอนรูปแบบที่ใช้ภาระงานเป็นฐานร่วมกับรูปแบบสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 2 แบบที่แตกต่างกัน คือ การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า ร่วมกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดของนักศึกษาระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 2) เพื่อสำรวจผลของผลสะท้อนกลับระหว่างนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม และ 3) เพื่อศึกษาทัศนคติหลังจากการเรียนในสภาวะการเรียนรูปแบบที่ใช้ภาระงานเป็นฐานและการเรียนแบบผสมผสานในกลุ่มทดลอง กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 88 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาที่เรียนในรูปแบบที่ใช้ภาระงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 44 ราย และกลุ่มควบคุม คือ การเรียนในรูปแบบที่ใช้ภาระงานเป็นฐานและการเรียนแบบเผชิญหน้า เป็นนักศึกษาจากสาขาการจัดการทั่วไป มีจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการทำงานวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีเป็นในเชิงพรรณนาและบรรยาย หลังจากที่นักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้เข้าเรียนโดย 2 วิธีที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1)พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุมจากผลการทดสอบหลังเรียนในด้านความแม่นยำ ความคล่อง การโต้ตอบในการสื่อสาร การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม การออกเสียง และ คำศัพท์ของการพูดภาษาอังกฤษ 2) ผลสะท้อนกลับจากผู้สอน และคะแนนความสามารถด้านการพูด จากการณ์สังเกตชิ้นงานของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่าผลสะท้อนกลับของผู้สอนลดลงเนื่องจากมีปัญหาด้านการพูดของนักศึกษาลดลง 3) นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนแบบผสมผสานกันระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ภาระงานเป็นฐานและการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This experimental study sought to investigate the effects of task-based language teaching (TBLT) when utilized in two learning environments, namely face-to-face (F2F) and blended learning (BL) and face-to-face on the speaking skills of Thai EFL undergrad learners. This study aimed to: 1) compare the learners’ improvement in speaking ability between the TBLT face-to-face group and the BL +TBLT group, 2) investigate the effects of feedback on the TBLT group and the BL + TBLT group, and 3) explore learners’ attitudes towards the TBLT approach in the blended learning speaking course of the experimental group. The participants were separated into two groups by using a purposive sampling method. In the experimental group, the participants needed to study speaking through task-based learning in blended learning class. There were 44 participants in the experimental group from Thai major. In the control group, there were 44 participants in the control group from business administration major. This group studied speaking through task-based learning in class. Three research instruments were used to collect data: pre-post-tests, the teacher’s observation, and semi-structured interviews. Mean (x̄), Standard Deviation (S.D.), and descriptive analysis were used in this study in order to describe the statistics. The results showed that: 1)the findings indicate that the participants showed an increase in speaking proficiency in all areas: accuracy, fluency, interactive communication, task completion, pronunciation and vocabulary. 2) demonstrated that the speaking problems of both the control and experimental groups decreased; moreover, the overall mean speaking scores of the control and the experimental group both tended to increase. 3)presented that the learners in the experimental group demonstrated a positive attitude towards the combination of task-based learning and blended learning. In addition, the TBLT that was implemented in both groups played a major role in encouraging the participants to complete the speaking tasks.
This experimental study sought to investigate the effects of task-based language teaching (TBLT) when utilized in two learning environments, namely face-to-face (F2F) and blended learning (BL) and face-to-face on the speaking skills of Thai EFL undergrad learners. This study aimed to: 1) compare the learners’ improvement in speaking ability between the TBLT face-to-face group and the BL +TBLT group, 2) investigate the effects of feedback on the TBLT group and the BL + TBLT group, and 3) explore learners’ attitudes towards the TBLT approach in the blended learning speaking course of the experimental group. The participants were separated into two groups by using a purposive sampling method. In the experimental group, the participants needed to study speaking through task-based learning in blended learning class. There were 44 participants in the experimental group from Thai major. In the control group, there were 44 participants in the control group from business administration major. This group studied speaking through task-based learning in class. Three research instruments were used to collect data: pre-post-tests, the teacher’s observation, and semi-structured interviews. Mean (x̄), Standard Deviation (S.D.), and descriptive analysis were used in this study in order to describe the statistics. The results showed that: 1)the findings indicate that the participants showed an increase in speaking proficiency in all areas: accuracy, fluency, interactive communication, task completion, pronunciation and vocabulary. 2) demonstrated that the speaking problems of both the control and experimental groups decreased; moreover, the overall mean speaking scores of the control and the experimental group both tended to increase. 3)presented that the learners in the experimental group demonstrated a positive attitude towards the combination of task-based learning and blended learning. In addition, the TBLT that was implemented in both groups played a major role in encouraging the participants to complete the speaking tasks.
Keyword Blended Learning, Task-based Learning, Speaking